One terrorist killed, Sepoy Shafiq martyred in Bajaur clashes

One terrorist killed, Sepoy Shafiq martyred in Bajaur clashes